Skoletjenesten

For skolelever

Vi modtager mange henvendelser fra skoleelever og andre studerende, der er interesserede i at vide mere om vold mod kvinder. Vi er glade for at der bliver udvist interesse for vores arbejde og vores organisation. Her på siden har vi samlet nogle svar på spørgsmål, vi ofte bliver stillet.

Vi anbefaler, at I tager en tur rundt på vores hjemmeside i øvrigt, og hvis I ikke finder svar på jeres spørgsmål, er det en god idé at skrive en mail, fremfor at ringe. Vi har ikke mulighed for besøg af elever eller klasser på vores krisecentre.

Hvad mener I med vold?

Vold kan se ud på mange måder. Læs om de forskellige voldsformer her.

Hvad er et krisecenter?

Et krisecenter som vores, er et botilbud for voldsramte kvinder. Hvis man er i et parforhold med en partner, der udøver vold mod én, kan man få mulighed for at få et værelse hos os. Det behøver ikke være ens partner, der udøver vold; det kan også være andre nære relationer, f.eks. ens familie.

Man kan også får rådgivning og hjælp uden at man nødvendigvis bor her. Vi hjælper alle voldsramte kvinder over 18. Særligt også dem, der har børn.

Hvorfor kalder i det kønsbaseret vold?

Kønsbaseret betyder at volden sker på baggrund af dit køn: Det sker fordi du er kvinde.

Selvfølgelig kan alle mennesker uanset køn, blive ofre for og udsat for vold. Vold i alle afskygninger er naturligvis forfærdeligt. Men vold mod kvinder i parforhold er den voldstype, som er allermest forekommende. 38.000 kvinder bliver udsat for fysisk vold derhjemme og 72.000 kvinder bliver udsat for psykisk vold. I Danmark har 23 procent af de 15-49-årige danske kvinder en eller flere gange har været udsat for enten fysisk eller seksuel partnervold eller en kombination. Det er næsten en fjerdedel af den kvindelige befolkning i denne aldersgruppe. Det svarer til at der i din egen opgang, hvor der måske er 8 lejligheder, findes hele to kvinder, der har været eller er udsat for fysisk vold. 10-12 kvinder slås hvert år ihjel af deres partner eller eks-partner.

Når vold rammer kvinder i denne meget udbredte grad, så siger vi at det er kønsbaseret. Vi kan ikke se bort fra kønnet i sammenhængen og vi mener at vold mod kvinder derfor er et ekstremt billede på manglende ligestilling og maskulin dominans.

Hvorfor bliver nogle kvinder bliver i et voldeligt parforhold?

Det kan der være mange årsager til. Det er under alle omstændigheder ikke særligt enkelt at komme ud af. Måske bliver man truet, – måske bliver man endda truet på livet eller med at ens børn tages fra en, gøres ondt eller slås ihjel. Det kan også være at man frygter at voldsudøver får forældremyndigheden over børnene; ingen mor vil være tryg ved at overlade sine børn til en mand, der har været voldelig mod hende. Måske er kvinden økonomisk afhængig af manden; han kan endda have taget kontrollen over hendes pengesituation. Måske har kvinden simpelthen ikke noget netværk, fordi hun holdes isoleret i hjemmet. De fleste kvinder der slås ihjel af en partner eller en ex-partner, har været midt i en proces med at forlade voldsudøver: enten var hun i gang med at forberede det eller også havde hun lige forladt ham. Dette tidspunkt er det allerfarligste, når er man i voldeligt parforhold.

Hvorfor er vold mod kvinder så stort et problem i Danmark?

Vold mod kvinder er en kønsbaseret krænkelse af basale menneskerettigheder. For at komme volden til livs, bliver vi nødt til at se problemet ud fra det kønnede aspekt. I Danmark har vi en forståelse af at vi har ligestilling mellem kønnene. Som samfund vil vi gerne se os selv som ligestillet og på papiret har vi også ligestilling, men i praksis ser billedet anderledes ud og vi vil ikke rigtig anerkende at vi halter bagefter på ligestilling. Misfortolkningen af vores idé om ligestilling, har resulteret i en tendens i de nordiske lande, hvor man i hyppigere grad bevæger sig hen mod et kønsneutralt sprogbrug og begrebsforståelse. Læg mærke til hvordan måder at beskrive vold mod kvinder, tilsløres i formuleringer som ”vold i nære relationer” og ”gensidig vold”. På den måde bliver det kompliceret at få et greb om det der reelt foregår og selve feltet ”vold mod kvinder”, rykker meget langsomt fremad. Så når vi ikke formår at indfange alle de kønnede mekanismer, der ligger til grund for vold mod kvinder, bliver problemet forstærket. Hvis vi folder det ud som om at vold mod alle er et problem, bliver kvinderne glemt i processen. Al vold er altid frygteligt, men det er vigtigt at forstå hvordan og hvorledes og mod hvem de forskellige voldstyper opstår. Det kan være en af grundene til at vi ikke kan komme problemet til livs.

Derud over er der flere forklaringer på kompleksiteten. Vold handler om at nedbryde og ydmyge og fratage kvinder deres rettigheder. Når vold ses som et offentligt problem, er det langt nemmere for kvinder at fortælle om deres oplevelser. Og når kvinder fortæller om det, registreres det også i statistikkerne.

Hvorvidt kvinder er spillere på arbejdsmarkedet, kan ligeledes påvirke voldsforekomsten. Kvinder som i tiltagende grad deltager på arbejdsmarkedet kan fungere som repræsentanter for moderne kønsnorm og således også udfordre patriarkalske familienormer.

Hvem er oftest udsat for vold og hvem søger hjælp?

Kvinder der er ofre for kønsbaseret partnervold udgøres af en bred vifte af kvinder med forskellige baggrunde. Højt- som lavt uddannede. Beskæftigede som ledige. Yngre som ældre. Etnisk danske såvel som kvinder med rødder i andre lande. I stedet for at kigge på hvem ofrene er, mener vi det er relevant at se mere på hvem voldsudøver er. Hvorfor er manden voldelig?

Hvad kan vi gøre ved problemet?

Vi kan hjælpe den enkelte kvinde i hendes særlige situation; hun kan få rådgivning, støtte og hjælp til at finde en ny bolig. Men det løser jo desværre ikke det større problem; dét, at vold mod kvinder eksisterer. Det er derfor det overordnede problem, som vi skal arbejde med. Det handler nemlig om hvordan vi kan komme kønsrelateret vold til livs. Det handler om at turde tage kampen på politisk niveau og det gør vi ved at iværksætte handleplaner for forebyggelse og oplysning. Vi har alle sammen et ansvar for at styrke en ligeværdig adfærd kønnene imellem.

Hvad mener I med vold?

Der findes forskellige typer af vold. Se side.

Forlad siden Ring til os