Rådgivning og visitation

Kvinde, baby og rådgiver 2

Afklarende rådgivning

Alle, der oplever vold eller får kendskab til vold, kan have brug for at tale om det. Hvis det er tilfældet for dig, kan du kontakte vores krisecentre. Vi rådgiver dig, når du har akut brug for hjælp og afklarer, om et ophold hos os er relevant for dig. 

Fra din første henvendelse, er vi optaget af hvordan vi kan hjælpe dig bedst, om vi kan tilbyde dig den rette sikkerhed og om vores tilbud passer til dit behov. 

Du kan altid være anonym – uanset om du ringer, skriver eller møder personligt op i vores rådgivning. 

Du kan kontakte os hvis

  • du er i tvivl, om du er udsat for vold 
  • du kender én, du tror er udsat for vold 
  • du gerne vil bryde med en voldelig partner 
  • du frygter for din sikkerhed på grund af din voldelige partner 

Samtalen kan handle om

  • hvorvidt et krisecenterophold er en mulighed for dig 
  • hvordan du kan støtte en pårørende, der er udsat for vold 
  • hvilke overvejelser der er vigtige i forbindelse med at bryde med en voldelig partner 
  • hvilke sikkerhedsstrategier, der kan have relevans i din situation

Visitation

Når vi har en ledig plads, kan vi tilbyde en visitationssamtale på ca. en time. Hvis du og dit eventuelle barn bedst kan hjælpes på et andet krisecenter, henviser vi og hjælper med kontakt.

Der kan være forskellige omstændigheder i dit liv, som gør at vi ikke har de fornødne ressourcer til at hjælpe. Hvis du for eksempel har svære psykiske diagnoser eller alkohol- og stofmisbrug vil vi henvise dig til andre tilbud, der er specialiserede i at hjælpe med disse problemstillinger.  

Ved visitationssamtalen vil vi blandt andet lave en beskrivelse af volden og foretage en sikkerhedsvurdering. Du vil også blive præsenteret for rammerne af vores krisecentertilbud og for forventningerne til samarbejdet under opholdet.

Det er krisecenterlederen der beslutter, om du falder ind under målgruppen og kan tilbydes et ophold hos os. Hvis det er tilfældet kan du umiddelbart herefter flytte ind på krisecenteret.  

Dine rettigheder

Hvis du er udsat for vold i dit parforhold eller i en familierelation, har du ret til at få hjælp i form af støtte, omsorg og sikkerhed. Det vil sige at du har ret til ophold på et krisecenter. Det er nedfældet i Servicelovens §109:  

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. 
Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. 
Stk. 2. Optagelse i boform kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. 
Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning. 

Vores tilgang

Personalet på Dansk Kvindesamfunds Krisecentre arbejder mod alle former for victim blaiming. Det betyder at vi ved, at alle kvinder der har levet i vold har udøvet modstand. Hvis man ikke har øje for den modstand, der har været, kan det opfattes, som om offeret har et medansvar. Men skylden ligger kun hos udøver.

Vi forstår mænds vold mod kvinder ud fra Response Based Practise, som bygger på princippet om, at alle mennesker har handlekraft. Ambitionen er at få mennesker, der har været udsat for vold til at se sig selv som et aktivt subjekt, der er i stand til at bryde med volden.

Forlad siden Ring til os