Når kommunen modtager en underretning, undersøger de sociale myndigheder barnets forhold. Myndighederne er forpligtet til at igangsætte en undersøgelse på baggrund af underretningen, herunder vurdere barnets sikkerhed og risikoen for yderligere vold eller overgreb. Arten og omfanget af undersøgelsen vil i høj grad afhænge af de konkrete omstændigheder.

Ved mistanke om vold eller seksuelt overgreb, vil de sociale myndigheder typisk tage kontakt til forældrene for at indlede en dialog og tale med barnet.
Hvis mistanken om vold eller seksuelle overgreb retter sig mod forældrene, vil kommunen først koordinere med politiet i forhold til anmeldelse, efterforskning, hvornår der må tages kontakt til forældrene osv.

Myndighederne vil tillige indhente oplysninger fra dagtilbud, skole eller andre instanser. Formålet er at belyse barnets behov for særlig støtte. Herunder bliver både familiens ressourcer og andre relevante forhold inddraget i vurderingen. På baggrund af undersøgelsen, beslutter myndighederne hvad der skal ske.
Undersøgelsesfasen er et forhold mellem forvaltningen, barnet og familien. Det betyder, at den der underretter kun meget sjældent bliver involveret i den igangværende undersøgelse. Dog skal forvaltningen, med mindre særlige forhold gør sig gældende, efter anmodning videregive oplysninger til den person der har foretaget underretningen om hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelse eller foranstaltninger efter Serviceloven vedrørende det barn eller den unge under 18 år som underretningen vedrører (jvf. Servicelovens §153, stk. 3).

Forvaltningen har tavshedspligt. Underretterne er ikke part i sagen, men vil modtage en kvittering for underretningen inden for seks arbejdsdage.

Selv om den der underretter ikke har krav på yderligere oplysninger, udover det ovenfor nævnte, vil det ofte være hensigtsmæssigt at myndighederne i et vist omfang orienterer vedkommende om den videre indsats. Det kan være i forbindelse med deres indsats fremover i forhold til barn og familie.

En orientering kan kun ske med forældrenes samtykke, medmindre en videregivelse af oplysningerne sker for at varetage private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser der begrunder hemmeligholdelse herunder hensynet til den oplysningen angår. Dvs. at hensynet til barnet vejer tungere end forældrenes interesse i at holde nogle oplysninger hemmelige.

 

Forlad siden Ring til os